Faktoring Sözlüğü

Acente Faktoringi

Faktoring şirketinin temlik aldığı alacakların tahsilatını başka şirkete devrettiği faktoring şeklidir. Alıcılara ödemelerini bu firmaya yapması gerektiği bildirilir.

Alacak

Müşterinin sattığı malın veya verdiği hizmetin bedeli.

Alacak Bildirim Formu

Faktoring sözleşmesi ile temlik alınmış alacakların (faturaların) dökümünün yapıldığı belge.

Azami Faktoring Hacmi

Temlik alınacak fatura tutarlarının azami toplamı.

Bildirimli Faktoring

Müşteri firmanın vadeli satışından doğan alacaklarını faktora devrettiğini alıcılarına bildirdiği faktoring şeklidir. Müşteri tarafından alıcıya temlik bildirimi yazılı olarak yapılır ve alıcının teyit yazısı temin edilir. Düzenlenen her faturanın üzerine bir temlik notu yapıştırılır.

Bildirimsiz Faktoring

Satıcı firmanın vadeli satışından doğan alacaklarını faktora devrettiğini alıcılarına bildirmediği, alıcılara gönderilen faturalarda temlik notunun bulunmadığı, tahsilatları satıcı firmanın yaptığı, faktoring şirketinin sadece garanti ve finansman hizmeti verdiği faktoring şeklidir.

Borçlu

Müşteriden mal veya hizmet satın alarak bedelini ödemesi gereken gerçek veya tüzel kişiler.

Borçlu İşlem Hacmi

Müşterinin her borçlusu için temlik alınabilecek azami fatura tutarı.

Faktor

Faktoring sözleşmesi ile müşterinin alacaklarını devir ve temlik alan faktoring şirketi.

Faktoring Komisyonu

Faktorun her bir fatura üzerinden aldığı komisyon.

Faktoring Sözleşmesi

Müşteri ve faktor arasında imzalanan, faktoring işlemlerinin şartlarını ve hukuki çerçevesini belirleyen sözleşme.

Faktoring Ücreti

Ön ödeme üzerinden, aylık olarak tahakkuk eden faiz tutarı.

Fatura İskontosu

Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarının faktora ödenmesi konusunda, alıcılara hiçbir ihbar yapılmaksızın, alacakların yalnız satıcı firma tarafından takip ve tahsil edildiği faktoring şeklidir. Faktoring şirketi sadece finansman hizmeti verir.

Garanti Limiti

Her bir borçlu için faktor tarafından tanınan azami garanti tutarı.

İhracat Faktoru

Müşterisinin ihracatına doğrudan veya karşı ülkedeki muhabirini kullanarak hizmet veren faktor.

İthalat Faktoru

Yabancı ülkedeki muhabir faktor için kendi ülkesindeki borçlulardan tahsilat yapan faktör.

Kullanımdaki Fonlar

Satıcıya ön ödemesi yapılmış, ancak hâlen tahsil edilmemiş faturalar ile ilgili tutarlar, faktoring komisyonu, faktoring ücreti ve diğer masrafların toplamı.

Limit Onay Bildirimi

Faktor tarafından borçlu bazında tahsis edilen garanti limitinin müşteriye bildirimi.

Muhabir Faktor

İki faktorlu sistemde karşı ülkedeki faktör.

Müşteri

Faktorun hizmetini kullanan satıcı.

Ortalama Vade

Faktore temlik edilen faturaların / alacakların ortalama tahsilat süresi.

Ön Ödeme

Temlik alınan fatura tutarı üzerinden müşteriye yapılan peşin ödeme.

Reklamasyon

Mal ve hizmette çıkabilecek ticari ve hukuki ayıplar, itirazlar, ihtilaflar, fiziki kusurlar.

Rüculu Faktoring (Kabil-i Rücu)

Faktorun, alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şeklidir. Sadece finansman ve tahsilat hizmeti verilir. Faktoring şirketine temlik edilen alacakların alıcı tarafından ödenmemesi durumunda; faktör, satıcı firmaya rücu eder ve yaptığı ön ödemeyi kendisinden talep eder.

Rücusuz Faktoring (Gayrı Kabil-i Rücu)

Faktorun, alacağın ödenmeme riskini belirlenen limit dâhilinde tamamen üstlendiği faktoring şeklidir. Vadeli alacakların, alıcı tarafından ödeme güçlüğü nedeniyle ödenmemesi durumunda; faktör, satıcı firmaya rücu ederek yaptığı ön ödemeyi geri talep edemediği gibi faktoring komisyonu, faktoring ücreti ve banka masrafları düşüldükten sonra satıcı firmanın hâlâ alacağı varsa bakiye ödeme yapar. Satıcı firmanın, finansman hizmetinden yararlanmak istememesi hâlinde garanti kapsamındaki fatura bedelinin tamamı, faktoring komisyonu ve banka masrafları düşülerek vadeden itibaren 90. günde satıcı firmaya ödenir.

Satıcı Bilgi Formu

Müşterinin mal veya hizmet satışlarının tutar ve koşullarını belirten belge.

Temlik Pulu

Faktora temlik edilen faturaların üzerine yapıştırılan temliğin yapıldığını teyit eden ve ödeme yerini belirten not.

Toptan (Bulk) Faktoring

Satıcı firmanın, çok miktarda küçük çaplı müşterisine yapmış olduğu satışlarından doğan bütün alacaklarını faktora devrederek, alıcıların faktöre ödeme yapmaları doğrultusunda yönlendirildikleri faktoring şeklidir. Bu yöntemde, alacakların tahsilatı ve bu alacaklara finansman sağlanması faktör tarafından belirli dönemlerde yapılır.

Vade (maturity) Faktoringi

Faktorun, satıcı firmanın ilgili alıcı firmalara olan satış vadeleri üzerine belirli sayıda gün eklemek sureti ile kendisine temlik edilen alacakların tahsilini beklemeden, satıcı firmaya gayri kabil-i rücu olarak ve faktoring ücreti uygulamadan ödeme yaptığı faktoring şeklidir. Garanti ve tahsilat amacı ile yapılır.